Podmínky vrácení peněz

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podnikatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Podnikatel je povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou finanční částku nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet zákazníka dle dohody se zákazníkem.

Právo podnikatele na odstoupení
Podnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale podnikatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí podnikatel zákazníkovi a zákazník podnikateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí podnikateli, např. elektronicky na emailovou adresu expedice@mesaverde-trade.com nebo písemně v provozovně podnikatele.
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny podnikatele, kde podnikatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět podnikateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).
V případě, že je zboží vráceno podnikateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je podnikatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.)

Rozpor z kupní smlouvy
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 odst. 3 a odst. 4 občanského zákoníku.

Tým oddělení reklamací společnosti KR REAL s.r.o. je tu pro Vás.